‏‫براي فرداها متشكرم‮‬‮‬: ‏‫روايت بانوي اول سابق فرانسه از ميتران، شيراك، دلون، ميش اوباما و يك عمر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0