1001 راهكار تبليغاتي: راهكارهايي از بزرگ ترين تبليغات جهان

1001 راهكار تبليغاتي: راهكارهايي از بزرگ ...

ناشر : سيته

پدیدآور: منيژه بهزاد (شيخ جوادي)

22 قانون ابدي بازاريابي

22 قانون ابدي بازاريابي

ناشر : سيته

پدیدآور: جك تروت


230 سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فارسي زبان (1203 - 1433 ق./ 1782 - 2001م): بررسي آگهي هاي تجاري و اوضاع اقتصادي ايران در فاصله ي دو جنگ بزرگ جهاني

230 سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فارس ...

ناشر : سيته

پدیدآور: آزيتا جمشيدنژاداول

230 سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فارسي زبان (1203 - 1433 ق./ 1782 - 2001م): بررسي اوضاع سياسي و اقتصادي ايران و تحولات تبليغات تجاري در فاصله ي ...

230 سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فارس ...

ناشر : سيته

پدیدآور: آزيتا جمشيدنژاداول


230 سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فارسي زبان (1203 - 1433 ق./1782 - 2001 م): بررسي آگهي هاي تجاري و اوضاع اقتصادي ايران در دوره هاي ناصري، مظفري،

230 سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فارس ...

ناشر : سيته

پدیدآور: آزيتا جمشيدنژاداول

از چرتكه تا استراتژي : (راهكارهاي موفقيت ۱۵شركت برتر ايراني)

از چرتكه تا استراتژي : (راهكارهاي موفقيت ...

ناشر : سيته

پدیدآور: امير ابوالفضل ذكريايي


‏‫۲۳۰ سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فارسي زبان‬‬( ۲۰۰۱-۱۷۸۲/۱۴۳۳-۱۲۰۳ م.)‬

‏‫۲۳۰ سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فا ...

ناشر : سيته

پدیدآور: آزيتا جمشيد نژاد اول