برقكار ساختمان درجه 2: براساس استاندارد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و كار دانش: كد استاندارد 55/28/4 - 8

برقكار ساختمان درجه 2: براساس استاندارد ...

ناشر : اشراقي

پدیدآور: غلامعلي سرابي تبريزي

تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2

تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

پدیدآور: داود اكبري پور

تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 2 ( سيم  پيچي موتورهاي سه فاز و تك فاز )

تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 2 ( سيم ...

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، تعاوني كاركنان

پدیدآور: فاروق محمد اميني