بزن قدش!

اجازه بدهید به شما در مورد روزی که خیلی هم به گذشته برنمی‌گردد بگویم، وقتی که به کشفی ساده رسیدم. من اسم آن را عادت “زدن قدش