مباني رياضي و فيزيكي مكانيك كوانتومي= مكانيك ماتريسي (ديدگاه هايزنبرگ) و مباني فلسفي مكانيك كوانتومي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني رياضي و فيزيكي مكانيك كوانتومي= مكانيك ماتريسي (ديدگاه هايزنبرگ) و مباني فلسفي مكانيك كوانتومي

مباني رياضي و فيزيكي مكانيك كوانتومي= مك ...

ناشر : دانشگاه شاهرود

محمدرضا سركرده اي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال