انبارداري ميوه و سبزيجات: انبار كم فشار، پر فشار و با اتمسفر كنترل شده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


انبارداري ميوه و سبزيجات: انبار كم فشار، پر فشار و با اتمسفر كنترل شده

انبارداري ميوه و سبزيجات: انبار كم فشار، ...

ناشر : اتكا، مركز تحقيقات و نوآوري، انتشارات

مجيد عزيزي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰ ریال