آمار و احتمالات (ويژه رشته هاي مديريت، اقتصاد و حسابداري) كارشناسي ارشد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


آمار و احتمالات (ويژه رشته هاي مديريت، اقتصاد و حسابداري) كارشناسي ارشد

آمار و احتمالات (ويژه رشته هاي مديريت، ا ...

ناشر : مدرسان شريف

علي جعفري دهكردي

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰۰ ریال

آمار و احتمالات (ويژه رشته هاي مديريت، اقتصاد و حسابداري) كارشناسي ارشد دكتري

آمار و احتمالات (ويژه رشته هاي مديريت، ا ...

ناشر : مدرسان شريف

ن‍ادر ن‍ع‍م‍ت ال‍ه‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

آمار و احتمالات (ويژه رشته هاي مديريت، اقتصاد و حسابداري) كارشناسي ارشد- دكتري

آمار و احتمالات (ويژه رشته هاي مديريت، ا ...

ناشر : مدرسان شريف

ن‍ادر ن‍ع‍م‍ت ال‍ه‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


آمار و احتمالات (ويژه رشته هاي مديريت، اقتصاد و حسابداري) كارشناسي ارشد

آمار و احتمالات (ويژه رشته هاي مديريت، ا ...

ناشر : مدرسان شريف

ن‍ادر ن‍ع‍م‍ت ال‍ه‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۵۴۰۰۰۰ ریال