زماني براي درهم شكستن بازارهاي مالي: بررسي تحليلي بحران مالي اقتصادهاي پيشرفته در سال 2008 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


زماني براي درهم شكستن بازارهاي مالي: بررسي تحليلي بحران مالي اقتصادهاي پيشرفته در سال 2008

زماني براي درهم شكستن بازارهاي مالي: برر ...

ناشر : نسل نوانديش

داود لطف اله

قیمت کتاب سیتی : ۸۹۰۰۰ ریال