مقاوم سازي، ارتقاء لرزه اي سازه ها( با مصالح بنايي و سازه هاي مدرن) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقاوم سازي، ارتقاء لرزه اي سازه ها( با مصالح بنايي و سازه هاي مدرن)

مقاوم سازي، ارتقاء لرزه اي سازه ها( با م ...

ناشر : دانش و فن

سحر محيط مافي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال