تحليل ماده به ماده: قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در مقايسه با قوانين سابق |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تحليل ماده به ماده: قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در مقايسه با قوانين سابق

تحليل ماده به ماده: قانون آيين دادرسي كي ...

ناشر : جنگل

صادق سليمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۵۰۰۰ ریال