روش هاي ويژه در قالب گيري تزريقي پليمرها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


روش هاي ويژه در قالب گيري تزريقي پليمرها

روش هاي ويژه در قالب گيري تزريقي پليمرها

ناشر : پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

هاجر جمشيدي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال