راهنماي شهرك سازي: مجموعه قوانين، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مرتبط با تاسيس شهرك در ارگان هاي ذي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهنماي شهرك سازي: مجموعه قوانين، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مرتبط با تاسيس شهرك در ارگان هاي ذي ربط

راهنماي شهرك سازي: مجموعه قوانين، دستورا ...

ناشر : مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

زهرا تمجيدي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال