جستاري بر تحليل داده هاي كيفي با استفاده از نرم افزار NVIVO |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


جستاري بر تحليل داده هاي كيفي با استفاده از نرم افزار NVIVO

جستاري بر تحليل داده هاي كيفي با استفاده ...

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد يزد، مركز انتشارات علمي

سيدحسن حاتمي نسب

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰۰ ریال