مقدمه اي بر اقليم آسايش حرارتي و شاخص هاي آن به همراه نرم افزار: ‏‫Comfort thermal indices climate ( |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقدمه اي بر اقليم آسايش حرارتي و شاخص هاي آن به همراه نرم افزار: ‏‫Comfort thermal indices climate (CTIC)‎

مقدمه اي بر اقليم آسايش حرارتي و شاخص ها ...

ناشر : انجمن جغرافيايي ايران

زه‍را ح‍ج‍ازي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال