راهبردي نوين براي سيستمهاي پويا با به كارگيري نرم افزار متلب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهبردي نوين براي سيستمهاي پويا با به كارگيري نرم افزار متلب

راهبردي نوين براي سيستمهاي پويا با به كا ...

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا ،انتشارات دافوس

محمدعلي افشار كاظمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال