نقش آميخته هاي بازاريابي در توسعه ي گردشگري روستايي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نقش آميخته هاي بازاريابي در توسعه ي گردشگري روستايي

نقش آميخته هاي بازاريابي در توسعه ي گردش ...

ناشر : شبنما

سعيده قادرلو

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال