مديريت جامع برند (مكاتب، ارزش گذاري و توسعه برند ملي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مديريت جامع برند (مكاتب، ارزش گذاري و توسعه برند ملي)

مديريت جامع برند (مكاتب، ارزش گذاري و تو ...

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

سيدحميد خدادادحسيني

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

مديريت جامع برند( مكاتب، ارزش گذاري و توسعه برند ملي)

مديريت جامع برند( مكاتب، ارزش گذاري و تو ...

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

سيدحميد خداداد حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال