آزادي از زندان

آزادي از زندان

ناشر : آتون كتاب

پدیدآور: دن گوتمن

آزادي از زندان

آزادي از زندان

ناشر : آتون كتاب

پدیدآور: دن گوتمن

تكرار جرم پس از آزادي از زندان در زنان

تكرار جرم پس از آزادي از زندان در زنان

ناشر : سخنوران

پدیدآور: فاطمه شهرابي فراهاني


عوامل ارتكاب جرم و پيشگيري آن پس از آزادي از زندان

عوامل ارتكاب جرم و پيشگيري آن پس از آزاد ...

ناشر : ميعاد انديشه

پدیدآور: سيده مبينا ميرسعيدقاضي

گذار از زندان : تجربه جهاني سمن ها در بازپروري زندانيان پس از آزادي

گذار از زندان : تجربه جهاني سمن ها در با ...

ناشر : آرون

پدیدآور: آمنه صديقيان بيدگلي