مقايسه كيفي و تطبيقي نظام هاي انتخاباتي ايران و غرب (آمريكا و انگليس) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقايسه كيفي و تطبيقي نظام هاي انتخاباتي ايران و غرب (آمريكا و انگليس)

مقايسه كيفي و تطبيقي نظام هاي انتخاباتي ...

ناشر : اسرار علم

ارشاد شكري

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۰۰۰ ریال