مطالعه تاثيرگذاري اظهارنظر حسابرس بر پايداري سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مطالعه تاثيرگذاري اظهارنظر حسابرس بر پايداري سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

مطالعه تاثيرگذاري اظهارنظر حسابرس بر پاي ...

ناشر : نوآوران دانش

امين صيادي دهنو

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال