بررسي فقهي حقوقي گشايش اعتبار، ضمانت نامه و مشاركت مدني در بانكداري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي فقهي حقوقي گشايش اعتبار، ضمانت نامه و مشاركت مدني در بانكداري

بررسي فقهي حقوقي گشايش اعتبار، ضمانت نام ...

ناشر : طرحان

سارا پزشكي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال