بودجه ريزي در نظام مالي دولت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


بودجه ريزي در نظام مالي دولت

بودجه ريزي در نظام مالي دولت

ناشر : آلتين

قاسم فتاح اهر

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

بودجه ريزي در نظام مالي دولت

بودجه ريزي در نظام مالي دولت

ناشر : آلتين

قاسم فتاح اهر

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

مباني و فراگرد بودجه ريزي دولتي در ايران با استناد به نظام آمارهاي مالي دولت

مباني و فراگرد بودجه ريزي دولتي در ايران ...

ناشر : ترمه

معصومه جعفري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال