سواد رسانه اي: درآمدي بر شيوه يادگيري و سنجش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


سواد رسانه اي: درآمدي بر شيوه يادگيري و سنجش

سواد رسانه اي: درآمدي بر شيوه يادگيري و ...

ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها

علي طلوعي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال

سواد رسانه اي : درآمدي بر شيوه يادگيري و سنجش

سواد رسانه اي : درآمدي بر شيوه يادگيري و ...

ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني، دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها

علي طلوعي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال