رويه هاي بين المللي عمليات بانكي (ISBP) براي بررسي اسناد به موجب UCP 600 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


رويه هاي بين المللي عمليات بانكي (ISBP) براي بررسي اسناد به موجب UCP 600

رويه هاي بين المللي عمليات بانكي (ISBP) ...

ناشر : جنگل

فريده تذهيبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال

رويه هاي بين المللي عمليات بانكي (ISBP) براي بررسي اسناد به موجب UCP 600

رويه هاي بين المللي عمليات بانكي (ISBP) ...

ناشر : جنگل

فريده تذهيبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال