مديريت آموزشي: نظريه، تحقيق و كاربرد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت آموزشي: نظريه، تحقيق و كاربرد

مديريت آموزشي: نظريه، تحقيق و كاربرد

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

نادر سليماني

قیمت کتاب سیتی : ۳۹۴۰۰۰۰ ریال