آناليز و محاسبات عددي با MATLAB شامل آناليز عددي، جبر خطي، معادلات ديفرانسيل معمولي...

آناليز و محاسبات عددي با MATLAB شامل آنا ...

ناشر : انديشه فاضل

پدیدآور: آيت حقي كاكاوند

تحليلي بر معادلات ديفرانسيل معمولي (با تاكيد بر حل مساله)

تحليلي بر معادلات ديفرانسيل معمولي (با ت ...

ناشر : يوسف نجات‌بخش

پدیدآور: محمود اوتادي


تحليلي بر معادلات ديفرانسيل معمولي (رشته هاي علوم پايه، فني مهندسي، مهندسي شيمي)

تحليلي بر معادلات ديفرانسيل معمولي (رشته ...

ناشر : فروزش

پدیدآور: سيده رباب فياض بهروز

تشريح مسائل معادلات ديفرانسيل معمولي

تشريح مسائل معادلات ديفرانسيل معمولي

ناشر : سهادانش

پدیدآور: محمد يعقوبي‌فر

توسيعي از قضيه فوبيني و كاربرد هاي آن در معادلات ديفرانسيل معمولي

توسيعي از قضيه فوبيني و كاربرد هاي آن در ...

ناشر : انتشارات راه دكتري

پدیدآور: فائزه علوي


حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي

حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي

ناشر : دانشگاه تبريز

پدیدآور: كندل اتكينسون

حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با MATLAB: براي رشته هاي علوم پايه به ويژه رياضي كاربردي و كليه رشته هاي مهندسي: شيمي، نفت، مكانيك، عمران، صنايع و غيره

حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با MATL ...

ناشر : انديشه فاضل

پدیدآور: آيت حقي كاكاوند

حل مسائل معادلات ديفرانسيل معمولي بر اساس كتاب: دكتر جمال صفار اردبيلي

حل مسائل معادلات ديفرانسيل معمولي بر اسا ...

ناشر : پيام دانشگاهي

پدیدآور: رقيه محمدي‌حصاري


راهنماي معادلات ديفرانسيل معمولي بويس، ديپريما

راهنماي معادلات ديفرانسيل معمولي بويس، د ...

ناشر : تخت سليمان

پدیدآور: محمد يعقوبي‌فر

روش هاي SSP با MATLAB : همراه با برنامه هاي گوناگون به زبان متلب براي حل معادلات بقاي هذلولوي با روشهاي حافظ پايداري قوي در معادلات ديفرانسيل معمولي( آناليز عددي)

روش هاي SSP با MATLAB : همراه با برنامه ...

ناشر : انديشه فاضل

پدیدآور: آيت حقي كاكاوند