ان‍واع ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


گوهر درياي سخن شامل: برگزيده متون ادب فارسي، انواع نثر و ترسل و نامه نگاري

گوهر درياي سخن شامل: برگزيده متون ادب فا ...

ناشر : مرسل

محمدرضا شريفي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

انواع نثر فارسي

انواع نثر فارسي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

منصور رستگارفسايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

نوشته‌ها و نگاشته‌ها(انواع ادبي در نمونه‌هاي نثر فارسي)

نوشته‌ها و نگاشته‌ها(انواع ادبي در نمونه ...

ناشر : نشر نويسنده

علي فرهادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


ادب و نگارش: مختصري در فن نويسندگي، شيوه تحقيق، ترجمه، تلخيص، نامه نگاري، گزارش نويسي، نقطه گذاري، دستور زبان فارسي، سبكهاي ادبي، انواع نظم و نثر و ..

ادب و نگارش: مختصري در فن نويسندگي، شيوه ...

ناشر : نشر قطره

حسن احمدي گيوي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

ان‍واع  ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ي

ان‍واع ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

م‍ن‍ص‍ور رس‍ت‍گ‍ار ف‍س‍ائ‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۸۰۰۰۰ ریال