مفاهيم آمار و احتمالات |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


مفاهيم آمار و احتمالات

مفاهيم آمار و احتمالات

ناشر : نشر مشهد

عبدالمجيد رضايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

مفاهيم كاربردي آمار و احتمالات مطابق با ريزبرنامه مصوب دانشگاهي (با تجديدنظر كامل)

مفاهيم كاربردي آمار و احتمالات مطابق با ...

ناشر : آييژ

ك‍اوه ع‍ب‍دال‍ل‍ه زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

مفاهيم آمار و احتمالات

مفاهيم آمار و احتمالات

ناشر : دانشگاه شاهد

حسن اميري اوغان

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۸۰۰۰ ریال