انديشه‌هاي سياسي در غرب از يونان باستان تا رنسانس

انديشه‌هاي سياسي در غرب از يونان باستان تا رنسانس

ناشر : زمزم هدايت

- نويسنده: مهدي نظرپور - تهيه كننده: پژوهشكده‌علوم‌اسلامي‌امام‌صادق(ع)

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال