‏‫درآمدي بر آينده پژوهي در مطالعات امنيتي‮‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫درآمدي بر آينده پژوهي در مطالعات امنيتي‮‬

‏‫درآمدي بر آينده پژوهي در مطالعات امنيت ...

ناشر : دانشكده علوم و فنون فارابي، پژوهشكده مطالعات كاربردي قلم

داود غ‍راي‍اق زن‍دي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال