فراتر از عملكرد: سازمان هاي برتر چگونه بالاترين مزيت رقابتي را خلق مي كنند؟ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


فراتر از عملكرد: سازمان هاي برتر چگونه بالاترين مزيت رقابتي را خلق مي كنند؟

فراتر از عملكرد: سازمان هاي برتر چگونه ب ...

ناشر : آريانا قلم

اسكات كلر

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال