مباني تئوري سيستم هاي خاكستري با مروري بر روش هاي عدم قطعيت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني تئوري سيستم هاي خاكستري با مروري بر روش هاي عدم قطعيت

مباني تئوري سيستم هاي خاكستري با مروري ب ...

ناشر : ترمه

اميرمهدي ملك

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰ ریال