پياده سازي فرايندهاي مديريت دانش در سازمان هاي امنيتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


پياده سازي فرايندهاي مديريت دانش در سازمان هاي امنيتي

پياده سازي فرايندهاي مديريت دانش در سازم ...

ناشر : دانشكده علوم و فنون فارابي

مهدي اسمعيلي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال