بانكداري عملياتي (2): ابزارهاي پرداخت تسهيلات و ايجاد تعهدات بانك هاي دولتي و خصوصي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بانكداري عملياتي (2): ابزارهاي پرداخت تسهيلات و ايجاد تعهدات بانك هاي دولتي و خصوصي

بانكداري عملياتي (2): ابزارهاي پرداخت تس ...

ناشر : مهر سبحان

پيمان طوبايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۵۰۰۰ ریال