شكست هاي نام هاي تجاري: حقايقي در خصوص 100 خطاي فاحش و تاريخي در ساخت برند |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شكست هاي نام هاي تجاري: حقايقي در خصوص 100 خطاي فاحش و تاريخي در ساخت برند

شكست هاي نام هاي تجاري: حقايقي در خصوص 1 ...

ناشر : سيته

احمد روستا

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال