جايگاه و قلمرو دانش سنتي در نظام مالكيت فكري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


جايگاه و قلمرو دانش سنتي در نظام مالكيت فكري

جايگاه و قلمرو دانش سنتي در نظام مالكيت ...

ناشر : هوشمند تدبير

عباس حيدري

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

جايگاه و قلمرو دانش سنتي در نظام مالكيت فكري

جايگاه و قلمرو دانش سنتي در نظام مالكيت ...

ناشر : هوشمند تدبير

عباس حيدري

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال