حسابرسي (1): بر اساس استانداردهاي حسابرسي ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 10


راهنماي كاربردي حسابرسي صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابرسي ايران

راهنماي كاربردي حسابرسي صورتهاي مالي بر ...

ناشر : آذينه گل مهر

علي معيني

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال

حسابرسي دولتي بر اساس استانداردهاي حسابرسي دولتي در ايران و دستورالعمل هاي صادره از سوي ديوان محاسبات عمومي كشور ...

حسابرسي دولتي بر اساس استانداردهاي حسابر ...

ناشر : مجال

ن‍اص‍ر ف‍ولادي ن‍س‍ب

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

حسابرسي: بر اساس استانداردهاي حسابرسي ايران

حسابرسي: بر اساس استانداردهاي حسابرسي اي ...

ناشر : كيومرث

عباس وفادار

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال


حسابرسي (1): بر اساس استانداردهاي حسابرسي ايران و سرفصل هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

حسابرسي (1): بر اساس استانداردهاي حسابرس ...

ناشر : بلور

كيهان آزادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

حسابرسي (1): بر اساس استانداردهاي حسابرسي ايران

حسابرسي (1): بر اساس استانداردهاي حسابرس ...

ناشر : نگاه دانش

شكراله خواجوي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال

اصول حسابرسي( ۱) بر اساس استانداردهاي حسابرسي ايران : همراه با بيش از يكصد و شصت نكته بسيار مهم و تست هاي كنكور سراسري و...

اصول حسابرسي( ۱) بر اساس استانداردهاي حس ...

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

ن‍ادر ن‍ع‍م‍ت ال‍ه‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


حسابرسي دولتي: بر اساس استانداردهاي حسابرسي دولتي در ايران ودستورالعمل هاي صادره از سوي ديوان محاسبات عمومي كشور...

حسابرسي دولتي: بر اساس استانداردهاي حساب ...

ناشر : مجال

ن‍اص‍ر ف‍ولادي ن‍س‍ب

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

حسابرسي دولتي: بر اساس استانداردهاي حسابرسي دولتي در ايران و دستورالعمل هاي ديوان محاسبات عمومي كشور...

حسابرسي دولتي: بر اساس استانداردهاي حساب ...

ناشر : مجال

ن‍اص‍ر ف‍ولادي ن‍س‍ب

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول حسابرسي«۲» : همراه با پرسش هاي چهارگزينه اي بر اساس استانداردهاي حسابرسي ايران

اصول حسابرسي«۲» : همراه با پرسش هاي چهار ...

ناشر : ترمه

علي اسماعيل زاده مقري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مجموعه پرسش هاي چهارگزينه اي آزمون كارشناسي رسمي قوه قضاييه رشته حسابداري و حسابرسي با پاسخ هاي تشريحي بر اساس آخرين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايران قابل استفاده داوطلبان آزمون هاي كارشناسي قوه

مجموعه پرسش هاي چهارگزينه اي آزمون كارشن ...

ناشر : ترمه

محبوبه كاظمي

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال