تحول و توسعه سازمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


تحول و توسعه سازمان

تحول و توسعه سازمان

ناشر : فراز انديش سبز

مينا معمارطلوعي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مديريت توسعه (تحول سازمان به مثابه استراتژي توسعه)

مديريت توسعه (تحول سازمان به مثابه استرا ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

عباس محمدزاده

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال

برنامه جامع تحول در اقتصاد دستگاهي: الگوي كاربردي برنامه توسعه بهره وري سازمان و سرمايه انساني...

برنامه جامع تحول در اقتصاد دستگاهي: الگو ...

ناشر : انتشارات نظري

محسن لاسمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال


مديريت تحول سازماني: ماهيت تحول و تغيير، توسعه سازمان

مديريت تحول سازماني: ماهيت تحول و تغيير، ...

ناشر : انديشه ارشد

محمد كشاورز

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال