سازمان يادگيرنده و ارتباط آن با تعهد سازماني و اثربخشي سازماني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


سازمان يادگيرنده و ارتباط آن با تعهد سازماني و اثربخشي سازماني

سازمان يادگيرنده و ارتباط آن با تعهد ساز ...

ناشر : انتشارات نوآوران دانش

يوسف ترابي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال