قيمت فروش محصولات و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور - پاييز 1391 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


قيمت فروش محصولات و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور - پاييز 1391

قيمت فروش محصولات و هزينه خدمات كشاورزي ...

ناشر : مركز آمار ايران، دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري هاي بين الملل

مركز آمار ايران

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰ ریال