نظريه جهت در حقوق قراردادها: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، اسلام، رومي - ژرمني و كامن لا |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نظريه جهت در حقوق قراردادها: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، اسلام، رومي - ژرمني و كامن لا

نظريه جهت در حقوق قراردادها: مطالعه تطبي ...

ناشر : خرسندي

حسن ره پيك

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال