روش هاي آمار استنباطي در روان شناسي و علوم تربيتي (رشته روان شناسي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


روش هاي آمار استنباطي در روان شناسي و علوم تربيتي (رشته روان شناسي)

روش هاي آمار استنباطي در روان شناسي و عل ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

فرهاد شقاقي

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال

روش هاي آمار استنباطي در روان شناسي و علوم تربيتي (رشته روان شناسي)

روش هاي آمار استنباطي در روان شناسي و عل ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

فرهاد شقاقي

قیمت کتاب سیتی : ۷۹۰۰۰۰ ریال