روش تحقيق در مديريت (رشته هاي مديريت) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


روش تحقيق در مديريت (رشته هاي مديريت)

روش تحقيق در مديريت (رشته هاي مديريت)

ناشر : دانشگاه پيام نور

علي صالحي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

روش تحقيق در مديريت: ويژه دانشجويان رشته هاي حسابداري، مديريت و اقتصاد

روش تحقيق در مديريت: ويژه دانشجويان رشته ...

ناشر : فرانما

ابوالفضل عسكري نيا

قیمت کتاب سیتی : ۶۸۰۰۰ ریال

روش تحقيق در مديريت (رشته هاي مديريت)

روش تحقيق در مديريت (رشته هاي مديريت)

ناشر : دانشگاه پيام نور

علي صالحي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال