ثروت عمومي شهرها : تقويت رشد و شكوفايي اقتصادي با بهره برداري از دارايي هاي پنهان شهرها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ثروت عمومي شهرها : تقويت رشد و شكوفايي اقتصادي با بهره برداري از دارايي هاي پنهان شهرها

ثروت عمومي شهرها : تقويت رشد و شكوفايي ا ...

ناشر : انتشارات دنياي اقتصاد

جعفر خيرخواهان

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال