صفت هاي بايسته يك رهبر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


صفت هاي بايسته يك رهبر: 21 كيفيتي كه مديران و رهبران به آن احتياج دارند

صفت هاي بايسته يك رهبر: 21 كيفيتي كه مدي ...

ناشر : انتشارات تهران

مهدي قراچه داغي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۵۰۰۰ ریال

صفت هاي بايسته يك رهبر

صفت هاي بايسته يك رهبر

ناشر : پيكان

ارمغان جزايري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

صفت هاي بايسته يك رهبر (21 كيفيتي كه مديران و رهبران برجسته به آن احتياج دارند)

صفت هاي بايسته يك رهبر (21 كيفيتي كه مدي ...

ناشر : تهران

مهدي قراچه

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال


صفت هاي بايسته يك رهبر

صفت هاي بايسته يك رهبر

ناشر : فرا

فاطمه ستايش

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰ ریال