آيين نامه توسعه خوشه هاي كسب و كار شامل: دستورالعمل ها، شيوه نامه ها، پرسش نامه ها، شرح خدمات و ... |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آيين نامه توسعه خوشه هاي كسب و كار شامل: دستورالعمل ها، شيوه نامه ها، پرسش نامه ها، شرح خدمات و ...

آيين نامه توسعه خوشه هاي كسب و كار شامل: ...

ناشر : آيت اشراق

معاونت صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعت

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال