101 مساله مديريت پروژه و حل آنها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


101 مساله مديريت پروژه و حل آنها

101 مساله مديريت پروژه و حل آنها

ناشر : آدينه

تام كندريك

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال