مديريت شهري‏‫: برنامه ريزي استراتژيك توسعه پايدار و مديريت محيط زيست شهرها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت شهري‏‫: برنامه ريزي استراتژيك توسعه پايدار و مديريت محيط زيست شهرها

مديريت شهري‏‫: برنامه ريزي استراتژيك توس ...

ناشر : نشر آزيا

محمدابراهيم رمضاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال