ارزيابي روش هاي سنجش كيفيت خدمات به وسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي در حوزه حمل و نقل عمومي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ارزيابي روش هاي سنجش كيفيت خدمات به وسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي در حوزه حمل و نقل عمومي

ارزيابي روش هاي سنجش كيفيت خدمات به وسيل ...

ناشر : انتشارات راه دكتري

ناصر رماثي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال