نقد نظريات هوش معنوي در مكاتب مختلف و ارائه الگوي هوش معنوي مديران بر اساس آموزه هاي اسلام |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نقد نظريات هوش معنوي در مكاتب مختلف و ارائه الگوي هوش معنوي مديران بر اساس آموزه هاي اسلام

نقد نظريات هوش معنوي در مكاتب مختلف و ار ...

ناشر : انتشارات ماهواره

مجتبي مهري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال